ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หน้าหลัก / ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บ Huaysky777

เพื่อให้ท่านทราบถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเว็บไซต์ Huaysky777 ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านข้อกำหนดอย่างละเอียดก่อนที่จะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกและใช้บริการ เมื่อสมัครสมาชิกแล้วทางเว็บจะถือว่า สมาชิกได้อ่านและยอมรับ ”ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์”

ความเป็นส่วนตัว

กรุณาตรวจสอบ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเว็บไซต์ Huaysky777 เพื่อจะได้เข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Huaysky777

ผลิตภัณฑ์และการบริการส่วนบุคคล

บริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์รวมถึงซับโดเมน และตัวอย่างการบริการใดๆ ที่เว็บไซต์ของเราได้จัดให้ ก็เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น คุณจะนำการบริการหรือตัวอย่างการบริการที่คุณรับจากเว็บไซต์ไปจำหน่าย จ่ายแจกหรือขายต่อไม่ได้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการบริการที่จัดหาให้แก่คุณ โดยจะมีคำบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ก็ตามในกรณีที่เว็บไซต์เชื่อด้วยดุลพินิจของเว็บไซต์เองว่า อาจจะมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบริการ

ความถูกต้องของข้อมูล

เมื่อมีการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหรือข้อมูลอื่นๆ บนไซต์นี้ เว็บไซต์ได้พยายามให้ข้อมูลอย่างชัดเจนถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ไม่รับประกันว่า รายละเอียด สี ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นที่อยู่บนไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาด เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้งดเว้นความรับผิดได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ Huaysky777 และ “หน้าตาและความรู้สึก” ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ข้อความ กราฟฟิค ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปภาพและเสียง การรวบรวมข้อมูล ซอฟท์แวร์ และการรวบรวมการจัดการเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมา (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เป็นสมบัติของ เว็บไซต์ Huaysky777 หุ้นส่วนหรือผู้ให้สิทธิ์เท่านั้น

เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในการให้สิทธิ์ที่จำกัดใน ข้อ 5 ห้ามการนำเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ Huaysky777 ไปใช้ ทำขึ้นใหม่ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ แก้ไข หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเว็บไซต์ Huaysky777 ก่อน

การให้สิทธิ์อย่างจำกัด

เว็บไซต์ Huaysky777 ให้สิทธิ์แก่คุณ โดยเป็นสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ และมิใช่สิทธิ์ขาด เพื่อให้เข้าใช้ไซต์นี้เป็นการส่วนตัว สิทธิ์ที่จำกัดนี้ไม่รวมสิทธิ์ (ก) ในการทำกรอบ หรือใช้เทคนิคการทำกรอบในหน้าเว็บหรือส่วนใดๆของเว็บ (ข) ลงซ้ำ แจกจ่าย ขาย ให้สิทธิ์ หรือดาวโหลดไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด (เว้นแต่เป็นการสร้างหน่วยความจำ หรือที่จำเป็นเพื่อดูไซต์) (ค) ใช้ประโยชน์จากไซต์หรือเนื้อหาใดๆและ/หรือทั้งหมดนอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคล (ง) เปลี่ยนแปลง ทำวิศวกรรมย้อมกลับ (การถอดรหัสโปรแกรม) หรือสร้างงานอนุพันธ์ใดๆที่อาศัยไซต์หรือเนื้อหาบางส่วน และ/หรือทั้งหมดของไซต์ (จ) เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น (ฉ) ใช้เมต้าแท็กใดๆ หรือ “ข้อความที่ซ่อน” อื่นใดเพื่อใช้ประโยชน์เนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด หรือ (ช) ใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ซอฟท์แวร์ สไปเดอร์ ครอลเลอร์ (โปรแกรมค้นหาในเว็บ) หรือเครื่องมือในการเก็บและค้นหาข้อมูลที่คล้ายกัน หรือกระทำการใดๆที่อาจเป็นการสร้างภาระที่ไม่สมควรหรือเพิ่มภาระให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ไทย คุณจะต้องคงข้อความแจ้งเตือนบนไซต์ หรือที่ขึ้นไว้หรือมีอยู่ในไซต์เอาไว้ โดยไม่เปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์ Huaysky777 ยังให้สิทธิ์อย่างจำกัด เพิกถอนได้ และไม่เป็นสิทธิ์ขาดแก่คุณ เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังโฮมเพ็จของไซต์ เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น ที่มิใช่เพื่อการค้า เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ (i) อาจจะเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้ แต่ต้องไม่ดึงข้อความออกไป (ii) อาจจะไม่บ่งบอกว่าทีมงานรับรองเว็บไซต์หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ดังกล่าว (iii) อาจจะไม่แสดงข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์ของคุณกับเว็บไซต์ Huaysky777 (iv) ต้องไม่มีเนื้อหาที่ตีความได้ว่าน่ารังเกียจ ลามก หยาบ อื้อฉาว หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย (v) ต้องไม่ก่อให้เกิดภาพเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือบริการของเว็บไซต์ Huaysky777 ในลักษณะเป็นเท็จ ทำให้เกิดความสับสน เป็นการดูถูก หรือในลักษณะที่หยาบคายหรือน่ารังเกียจโดยประการอื่น หรือนำพาเว็บไซต์ของเราไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ และ (vi) ต้องไม่เชื่อมต่อไปยังหน้าใดๆ ของไซต์นอกจากหน้าแรก ของเว็บไซต์อาจร้องขอด้วยดุลพินิจของเราให้ยกเลิกการเชื่อมต่อมายังไซต์ และเมื่อได้รับการร้องขอแล้ว ให้คุณลบการเชื่อมต่อดังกล่าวออกทันที และให้หยุดการเชื่อมต่อใดๆ เว้นแต่เว็บไซต์ Huaysky777 จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ต่างหากและอย่างชัดแจ้งให้คุณกลับมาเชื่อมต่อลิงค์ได้อีก

การใช้ไซต์หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต จะเป็นการยกเลิกการให้สิทธิ์อย่างจำกัดที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 นี้ ไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ทำให้การเยียวยาใดๆ ที่กฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดไว้เสื่อมเสียไป

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ

ในการเข้าหรือใช้เว็บไซต์นั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งคำเตือนและคำแนะนำพิเศษสำหรับการเข้าหรือใช้ที่ขึ้นไว้ที่ไซต์ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประเพณีและหลักสุจริตอยู่เสมอ คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไซต์หรือเนื้อหาหรือการบริการที่ปรากฏบนไซต์ไม่ได้ หรือจะทำให้ความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของไซต์เสียหายในทางใดทางหนึ่งก็ไม่ได้ หากคุณผิดต่อภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยประมาทเลินเล่อหรือโดยจงใจ คุณจะต้องรับผิดต่อความเสียหายและค่าเสียหายทั้งหมดที่อาจจะเกิดกับ เว็บไซต์ Huaysky777 หุ้นส่วน หรือผู้ให้สิทธิ์ของเว็บไซต์ของเรา โดยไม่จำกัดข้อความอื่นใดโดยทั่วไปของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

บัญชีของคุณ

คุณอาจเลือกที่จะลงทะเบียนที่ไซต์ของเว็บไซต์ของเราหากคุณอายุเกินสิบสาม (13) ปี ห้ามลงทะเบียนหากคุณอายุไม่เกินสิบสาม (13) ปี หากคุณอายุเกินกว่าสิบสาม (13) ปี และลงทะเบียน คุณจะมีที่อยู่/ชื่อผู้ใช้อีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการคงไว้ซึ่งการเป็นความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และต่อการจำกัดการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นความจริง คุณตกลงยอมรับความรับผิดชอบต่อบรรดากิจกรรมที่เกิดกับบัญชีชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น หากคุณกำลังเข้าชม และใช้เว็บไซต์ในชื่อของผู้อื่นคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจที่จะกระทำการแทนเพื่อผูกพันบุคคลผู้นั้นในฐานะตัวการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้และหากคุณไม่มีอำนาจในระดับที่กล่าวมาคุณตกลงที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และยอมรับชดใช้ต่ออันตรายที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องหรือต่อเนื้อหาอันเป็นผลจากการเข้าชม หรือการใช้ดังกล่าวเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการบริการและ/หรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกฝ่าฝืน หรือหากทีมงานเว็บไซต์ของเราตัดสินใจแต่ฝ่ายเดียวว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อเว็บไซต์ Huaysky777 ที่จะดำเนินการเช่นนั้น

นอกจากนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิที่จะขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณและในกรณีที่มีการขอดังกล่าวคุณมีหน้าที่ส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีอายุตามกฎหมายดังที่ได้ระบุไว้

การเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมต่อไปยัง หรือที่เชื่อมออกไปจากไซต์ ตัวลิงค์ต่างๆ ที่ปรากฏบนไซต์มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ใช่เป็นการรับรองเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือผู้จัดหาที่อ้างถึงโดยเว็บไซต์ Huaysky777 หรือหุ้นส่วนของเรา การที่คุณเชื่อมต่อเข้าไป หรือเชื่อมต่อออกไปจากหน้าของเว็บไซต์ที่มิใช่ของเว็บไซต์ของเรา หรือของเว็บไซต์อื่นๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมิน และจะไม่รับประกันการเสนอเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมต่อไปยัง หรือที่เชื่อมต่อออกไปจากไซต์ ทั้งจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์ทั้งหมดและเว็บไซต์อื่นที่คุณได้เข้าเยี่ยมชมโดยละเอียดก่อน

ลักษณะฟังก์ชั่นและการจัดงานพิเศษ

เว็บไซต์นี้อาจนำเสนอลักษณะ ฟังก์ชั่นหรืองานพิเศษใดๆ (เช่น การจัดงานประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่นๆ) ซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ต้อง (ก) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ กฎเกณฑ์และ/หรือนโยบายที่นอกจากหรือแทนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ (ข) เว็บไซต์ Huaysky777 หรือบุคคลที่สามเป็นผู้เสนอ ในกรณีเหล่านี้ เว็บไซต์ของเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะรับประโยชน์จากการนำเสนอสิ่งเหล่านี้หรือไม่ หากคุณสมัครใจเข้าร่วมรายการ คุณตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ กฎเกณฑ์และ/หรือนโยบายเพิ่มเติมต่างหาก ในการใช้ข้อเสนอเหล่านี้

คำเสนอแนะ

เว็บไซต์ของเรามีนโยบายไม่รับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ คำถาม ข้อมูลย้อนกลับ ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของเรา (เรียกรวมกันว่า “คำเสนอแนะ”) จะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นข้อมูลลับ ภายใต้บังคับข้อกำหนดของไฮเปอร์ลิงค์ นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไม่ได้ร้องขอนั้น โดยการส่งหรือการขึ้น (โพสต์) คำเสนอแนะนั้นๆ คุณอนุญาตให้เว็บไซต์ของเราใช้สิทธิ์ในการคัดลอก ลอกแบบ ดัดแปลง แก้ไข แปล เผยแพร่ ให้สิทธิ์ แจกจ่าย ขาย หรือมอบคำเสนอแนะในทางใดๆ ที่เว็บไซต์ Huaysky777 เห็นว่าเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการคัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วน การสร้างสรรค์ งานที่สร้างเสริมจากงานอื่น การแจกจ่ายและการแสดงคำเสนอแนะในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆที่มีในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นมาในอนาคต เป็นงานชิ้นเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานอื่น หรือใช้คำเสนอแนะภายในหรือในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเว็บไซต์ Huaysky777 คุณยอมรับอีกว่าคำเสนอแนะของคุณจะไม่มีการส่งคืน และเว็บไซต์ของเราอาจใช้คำเสนอแนะของคุณ และความคิดเห็น แนวความคิดหรือวิธีการใดๆที่มีอยู่ในคำเสนอแนะนั้นโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต การจำหน่ายและการทำตลาดผลิตภัณฑ์

หากคุณเป็นผู้ให้คำเสนอแนะ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ควบคุมคำเสนอแนะนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และยังต้องรับรองและรับประกันว่าคำเสนอแนะดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด หรือมีไวรัสซอฟท์แวร์ คำชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่ เมลหว่าน หรือ “สแปม” ในรูปแบบใดๆ คุณจะใช้ที่อยู่อีเมลปลอม ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือทำให้เว็บไซต์ Huaysky777 เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของคำเสนอแนะใดๆ ไม่ได้ คุณตกลงยินยอมที่จะชดใช้ให้เว็บไซต์ของเราซึ่งค่าชดเชยทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการเรียกร้องใดๆ ในสิทธิในคำเสนอแนะหรือค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากคำแนะนำดังกล่าว

เนื้อหาของผู้ใช้

เมื่อคุณส่ง อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือให้โดยประการอื่นซึ่งข้อมูล ข้อความ ซอฟท์แวร์ ดนตรี เสียง รูปภาพ กราฟฟิค ภาพ วีดิโอ ข้อความส่ง หรือสิ่งอื่น (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ในไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวโดยสิ้นเชิง เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวคือคำเสนอแนะ ตามบุคคลดังกล่าว ข้อ 9 นี้หมายความว่าบุคคลภายนอก มิใช่เว็บไซต์ Huaysky777 จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่บุคคลดังกล่าวนำเสนอที่ไซต์ คุณตกลงยินยอมที่จะไม่ทำ หรือช่วย หรือส่งเสริมคนอื่นให้ทำการส่ง อัพโหลด ทำประกาศ ส่งอีเมลหรือเอาลงในไซต์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นการกระทำที่ (ก) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ หยาบคาย รบกวน ก่อความผิดทางแพ่ง ดูหมิ่น หยาบโลน เป็นภาพลามก ทำให้เกิดการฟ้องร้อง ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น น่าเกลียด หรือเป็นการเหยียดทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ (ข) คุณไม่มีสิทธิ์ให้ภายใต้กฎหมายใดๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือความไว้วางใจต่อกัน หรือ (ค) คุณรู้ว่าเป็นความผิด ไม่ถูกต้อง หรือนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิด (ง) คุณได้ตอบแทน หรือ ช่วยเหลือบุคคลภายนอกตามการพิจารณา หรือ (จ) ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆของผู้ฝ่ายใดๆ นอกจากนั้น คุณตกลงยินยอมที่จะไม่ส่ง อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือให้โดยประการอื่นซึ่งไวรัสซอฟท์แวร์ การโฆษณาที่ไม่ได้เชิญชวนหรือไม่ได้อนุญาต เนื้อหาที่เป็นการชักชวนหรือส่งเสริม รวมทั้งจดหมายลูกโซ่ เมล์หว่าน หรือ “สแปม” รูปแบบใดๆ คุณตกลงยินยอมต่อไปที่จะไม่ (i) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือบริษัทใดๆ หรือแจ้งเท็จหรือนำหลอกลวงโดยประการอื่นว่าได้ร่วมกับบุคคลหรือบริษัทใดๆ (ii) “ติดตาม” หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวน รวมไปถึง การสนับสนุนการรบกวนคนอื่น ล่อลวง หรือทำอันตรายต่อบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำการที่เป็นอันตรายต่อเด็กในทางใดๆ (iii) ปลอมข้อความจั่วหัว หรือสร้างตัวบ่งชี้เพื่อปลอมต้นตอของเนื้อหาของผู้ใช้ (iv) ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่ หรือ (v) รวบรวมหรือเก็บข้อมูลที่ระบุไว้เป็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราไม่รับรองหรือมีอำนาจควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งผ่านหรือที่โพสต์ขึ้นที่ไซต์ จึงไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือคุณภาพเนื้อหาของผู้ใช้ ขอให้คุณเข้าใจว่า โดยการใช้ไซต์นี้ คุณอาจพบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ประสงค์ร้ายหรือที่น่ารังเกียจก็ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เว็บไซต์ Huaysky777 จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าในทางใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความผิดพลาดหรือการงดเว้นไม่ใส่ข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ หรือต่อการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดๆ ที่คุณได้รับอันเป็นผลจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่ได้ส่ง อัพโหลด โพสต์ อีเมลหรือให้โดยประการอื่นผ่านไซต์

คุณยอมรับว่าเว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ (แต่มิใช่ข้อผูกพัน) ที่จะไม่โพสต์หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ ออกด้วยดุลพินิจของเว็บไซต์ Huaysky777 แต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ย่อ หรือ ลบเนื้อหา ข้อมูลของผู้ใช้ โดยไม่จำกัดที่ได้กล่าวมาแล้วหรือข้อความอื่นใดๆ โดยทั่วไปของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์เอาเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือที่น่ารังเกียจโดยประการอื่นออกจากไซต์ และเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้คนใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การฟ้องร้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ Huaysky777 เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่ามีงานที่ถูกทำสำเนาปรากฏในไซต์ในทางที่จะก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์

คำรับรองและการรับประกัน จำกัดความรับผิด

เว็บไซต์ Huaysky777 นำเสนอไซต์ “ตามที่เป็น” เว็บไซต์ของเราไม่ทำการรับรองหรือการรับประกันชนิดใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเกี่ยวกับไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถทางการค้า การไม่ละเมิด หรือเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เว้นแต่เฉพาะกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ยกเว้นความรับผิดในการรับรองหรือการรับประกันดังกล่าว

คุณตกลงยินยอมว่า ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต เว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด (ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) หรือโดยประการอื่น) ภายใต้เหตุการณ์ใดๆ สำหรับเรื่องใดๆ (ต่อไปนี้):

(ก) การหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ (ข) การเข้าไซต์ได้ช้า หรือหยุดชะงัก (ค) ไม่ส่งข้อมูล ส่งข้อมูลผิด ความเสียหาย การทำลายหรือการดัดแปลงแก้ไข (ง) ความสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดๆจากการเกี่ยวข้องกับหรือการใช้ไซต์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (จ) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวหรือทำงานผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดจากการที่คุณใช้ไซต์ รวมทั้งในช่วงระหว่างที่คุณใช้ไฮเปอร์ลิงค์ไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (ฉ) ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆในเนื้อหา หรือ (ช) เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเว็บไซต์ Huaysky777

นอกจากนั้น เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เต็มที่เว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายที่ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายพิเศษ บทลงโทษ ที่บังเอิญเกิดขึ้นหรือเป็นความเสียหายต่อเนื่อง (รวมทั้งการขาดประโยชน์) ที่เกี่ยวกับไซต์หรือการใช้ไซต์ของคุณโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำไม่ว่าในสัญญา หรือเป็นการล่วงละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรือโดยประการอื่น ถึงแม้เว็บไซต์ของเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียดังกล่าว และไม่ว่ากรณีใด ความรับผิดรวมของเว็บไซต์ของเราสูงสุดจะไม่เกินสามพันสองร้อย (3,200) บาท

คุณตกลงว่า จะไม่มีการกล่าวอ้างสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากการใช้ไซต์นี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากเหตุแห่งข้อกล่าวอ้างนั้นได้เกิดขึ้น

การชดใช้

คุณตกลงยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้และป้องกันเว็บไซต์ Huaysky777 จากความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสมอันเป็นผลจากการฟ้องร้อง การฟ้อง การเรียกร้องอันเป็นผลจากการที่คุณใช้เว็บหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยังตกลงยินยอมที่จะชดใช้เว็บไซต์ของเราซึ่งความสูญเสียหรือค่าเสียหายหรือค่าใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสมจากการใช้หุ่นยนต์ซอฟท์แวร์ สไปเดอร์ คลอเลอร์ หรืออุปกรณ์เก็บหรือค้นหาข้อมูลที่คล้ายกัน หรือสำหรับการที่คุณได้ดำเนินการใดๆ ที่สร้างภาระให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ของเราโดยไม่เหมาะสม

ข้อพิพาท

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับไซต์ สิทธิและภาระหน้าที่ทั้งหมดรวมทั้งการกระทำทั้งหมดที่ประสงค์ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมไซต์ของคุณให้ยื่นเสนอต่ออนุญาโตตุลาการเป็นการลับที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคุณเป็นผู้ยื่นต่อหน่วยงานที่มีอำนาจและกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนั้น เว้นแต่เท่าที่คุณได้ละเมิด หรือกำลังจะละเมิดในลักษณะใดๆ ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ Huaysky777 หรือบริษัทในเครือ หุ้นส่วนหรือผู้ให้สิทธิ์ของเว็บไซต์ หรือมีมูลฟ้องโดยหลักแห่งความยุติธรรมโดยประการอื่น เว็บไซต์ของเราจะเป็นผู้ขอบรรเทาทุกข์ทางคำสั่งศาลหรือการบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสมอื่นๆ กับศาลที่มีอำนาจ และคุณยอมรับเขตอำนาจและสถานที่พิจารณาคดีของศาลดังกล่าว เพื่อการนี้ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการให้มีผลผูกพัน และจะนำไปฟ้องศาลให้เป็นคำพิพากษาของศาลในศาลที่มีอำนาจใดๆ ก็ได้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เต็มที่ มิให้นำกระบวนการ พิจารณาตามข้อกำหนดและเงื่อนนี้ไปรวมกับกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยว กับบุคคลอื่นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ หรือโดยวิธีการอื่น

การยินยอมรับแจ้งทางอีเล็คทรอนิคโดยโพสต์ขึ้นที่ไซต์และผ่านอีเมล

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับไซต์ สิทธิและภาระหน้าที่ทั้งหมดรวมทั้งการกระทำทั้งหมดที่ประสงค์ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมไซต์ของคุณให้ยื่นเสนอต่ออนุญาโตตุลาการเป็นการลับที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคุณเป็นผู้ยื่นต่อหน่วยงานที่มีอำนาจและกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนั้น เว้นแต่เท่าที่คุณได้ละเมิด หรือกำลังจะละเมิดในลักษณะใดๆ ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบคุณตกลงยินยอมที่จะรับข้อสัญญา หนังสือบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูลใดๆ และการสื่อสารอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “การแจ้ง”) ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อ้างถึง จากเว็บไซต์ของเราโดยทางอีเล็คทรอนิค รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะโดยอีเมล หรือโดยการโพสต์การแจ้งขึ้นที่ไซต์ คุณตกลงยินยอมว่าข้อมูลทั้งหมดที่เว็บไซต์ของเราแจ้งให้คุณทราบทางอีเล็คทรอนิคนั้น เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดที่ว่าการสื่อสารที่กำหนดให้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร การเพิกถอนคำยินยอมรับการแจ้งทางอีเล็คทรอนิคนั้น หากคุณต้องการยกเลิกการรับคำบอกกล่าวทางอิเลคโทรนิค คุณจะต้องแจ้งเราถึงการขอยกเลิกดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปที่ huaydee.win@gmail.com แล้วยกเลิกการใช้ไซต์นี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว สิทธิทั้งหลายที่คุณเคยได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้สิทธิ์อย่างจำกัดที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 ของเอกสารนี้ จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเป็นที่น่าเสียดายที่ทางเว็บไซต์ Huaysky777 จะไม่สามารถเสนอผลประโยชน์ใดๆ ของไซต์นี้แก่ผู้ใช้ที่แจ้งไม่รับการติดต่อทางอีเล็คทรอนิคหรือบริษัทในเครือ หุ้นส่วนหรือผู้ให้สิทธิ์ของเว็บไซต์ Huaysky777 หรือมีมูลฟ้องโดยหลักแห่งความยุติธรรมโดยประการอื่น เว็บไซต์ของเราจะเป็นผู้ขอบรรเทาทุกข์ทางคำสั่งศาลหรือการบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสมอื่นๆ กับศาลที่มีอำนาจ และคุณยอมรับเขตอำนาจและสถานที่พิจารณาคดีของศาลดังกล่าวเพื่อการนี้ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการให้มีผลผูกพัน และจะนำไปฟ้องศาลให้เป็นคำพิพากษาของศาลในศาลที่มีอำนาจใดๆ ก็ได้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เต็มที่ มิให้นำกระบวนการ พิจารณาตามข้อกำหนดและเงื่อนนี้ไปรวมกับกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยว กับบุคคลอื่นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ หรือโดยวิธีการอื่น

โปรดสังเกตด้วยว่าคำยินยอมที่จะรับการแจ้งตามข้อนี้ แยกต่างหากจากการเลือกรับการสื่อสารทางการตลาดโดยสิ้นเชิง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับการสื่อสารทางการตลาดที่คุณได้เลือกไว้ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

บททั่วไป

คุณยอมรับและตกลงยินยอมว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างคุณกับเว็บไซต์ Huaysky777 เกี่ยวกับการใช้ไซต์โดยคุณ และใช้แทนและใช้บังคับข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลพินิจของเว็บไซต์ Huaysky777 แต่เพียงฝ่ายเดี่ยวที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาใดก็ได้โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวขึ้นที่ไซต์ พร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ขึ้นที่ไซต์และเมื่อออกหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้ไซต์ต่อหลังจากนั้น ถือเป็นการตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขแล้วนั้น เว็บไซต์ของเราอาจยกเลิกสิทธิต่างๆ ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ไว้ก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหรือไม่ก็ได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามการยกเลิก หรือการแจ้งให้ทราบอื่นๆ โดยทันที รวมทั้งหยุดใช้ไซต์ตามที่กำหนดไว้

มิให้มีการถือว่า ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง ของข้อกำหนดและเงื่อนนี้จะตีความได้ว่าเป็นการแต่งตั้งตัวแทน ความเป็นหุ้น ส่วน หรือการร่วมทำธุรกิจระหว่างคุณกับเว็บไซต์ของเรา การที่เว็บไซต์ Huaysky777 ไม่ได้ขอให้คุณปฏิบัติตามข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่กระทบสิทธิ์ที่มีอย่างเต็มที่ของเว็บไซต์ Huaysky777 ที่จะขอให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในภายภาคหน้า การที่เว็บไซต์ของเราไม่ติดใจเอาความกับการละเมิดข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ที่มีอยู่ตาม เนื้อหาดังกล่าว ในกรณีที่ข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือที่จะถือตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการหรือคำพิพากษาของศาลใดๆ การใช้บังคับไม่ได้หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ไปเสียทั้งหมด แต่ให้ดัดแปลงปรับใช้เท่าที่จะเป็นไปได้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อที่จะสะท้อนเจตนาเดิมของคู่ สัญญาตามที่แสดงไว้ในข้อความเบื้องต้นได้

หากคุณมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนนี้ โปรดติดต่อไปที่เว็บไซต์ของเราได้ที่ อีเมล newmoneyclod02@gmail.com

นโยบายเกี่ยวกับการกล่าวอ้างลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่ามีการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ในแบบที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาส่งอีเมล หรือหนังสือแจ้งไปยังตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายจากเรา พร้อมทั้งให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ ลายมือชื่อแบบลงนาม หรือลายมือชื่ออิเลคโทรนิคส์ ของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานซึ่งคุณเชื่อว่าได้ถูกละเมิด ชื่อของงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งคุณกล่าวอ้างว่าได้มีการละเมิด รายละเอียดของเนื้องานที่คุณกล่าวอ้างว่าได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ และตำแหน่งที่งานดังกล่าวปรากฏบนไซต์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล แอดเดรสของคุณ

คำแถลงจากคุณที่มีเนื้อหาแสดงว่าคุณเชื่อโดยสุจริตใจว่า การใช้งานดังกล่าวในรูปแบบที่คุณได้ร้องมาเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือโดยกฎหมาย และคำแถลงของคุณ ซึ่งกระทำภายใต้ความรับผิดชอบหากคำแถลงนั้นเป็นเท็จ ว่าข้อความในคำบอกกล่าวของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถติดต่อได้ที่ ทีมงานเว็บไซต์ของเราที่ อีเมล newmoneyclod02@gmail.com

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับติดต่อดังกล่าวข้างต้นนั้นให้ไว้เพื่อใช้สำหรับแจ้ง ต่อ เว็บไซต์หวยดีดอทวิน ว่าอาจมีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์เท่านั้น คำถามในกรณีอื่นๆ จะไม่ได้รับการตอบกลับหากมีการส่งผ่านช่องทางนี้แต่ควรส่งโดยตรงไปที่ ส่วนบริการลูกค้าของเราโดยทาง ไลน์ไอดี (Line ID) @sky7

logowebp

นโยบายความเป็นส่วนตัว    ┃   ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบาย    ┃   ข้อกำหนด

HUAYSKY777 เว็บพนันออนไลน์ หวย เกมสล็อต คาสิโน กีฬา เว็บเดียวครบ จบทุกความต้องการ จ่ายหนัก จ่ายจริง บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ระบบฝาก – ถอนอัตโนมัติ จริงใจ ปลอดภัย ไร้กลโกง

︿
กลับบนสุด